Anna Grzegorska – Radca Prawny

Prawo Karne

Prawo karne to zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawo karne, jako jedna z dziedzin w naukach prawnych (w szerokim tego słowa znaczeniu) dzieli się według kryterium przedmiotu regulacji na:

 • Prawo karne materialne (prawo karne sensu stricto) – będące zespołem przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców,

 • Prawo karne procesowe (prawo karne formalne) – będące zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne,

 • Prawo karne wykonawcze – będące zespołem przepisów prawnych normujących wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Ze względu na wagę zabronionych czynów prawo karne dzieli się na:

 • Prawo wykroczeń, zajmujące się czynami o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej,

 • Prawo karne sensu stricto, zajmujące się czynami o większym ładunku szkodliwości społecznej.

 

 

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

 • KOLIZJE SAMOCHODOWE

 • WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI

 • MANDAT ZA ZŁE PARKOWANIE

PRAWO KARNE

 • JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

 • GROŹBA KARALNA

 • NIEALIMENTACJA

 • STALKING

 • SPOWODOWANIE WYPADKU

 • POBICIE I USZKODZENIE CIAŁA

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

 • ODBYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

 • ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 • WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Kolizja (potocznie nazywana stłuczką) to zdarzenie drogowe, wskutek którego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń lub obrażenia, które odnieśli na skutek zdarzenia nie są groźne, a czas powrotu do zdrowia jest nie dłuższy niż 7 dni.

Jazda pod wpływem alkoholu – może być zarówno wykroczeniem, jak i przestępstwem. Wszystko zależy od stwierdzonego stężenia alkoholu we krwi, bądź w wydychanym powietrzu.

 • Z wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,25 mg alkoholu na dm³.

 • Gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 mamy do czynienia z przestępstwem z art. 178a k.k. W tej sytuacji Sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Groźba karalna to przestępstwo określone w art. 190 k.k., który mówi: „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej podlega karze”. Warunkiem koniecznym jest wystąpienia tego przestępstwa jest to, aby groźba wzbudziła obawę, ze zostanie spełniona.

Niealimentacja – to przestępstwo polegające na uchylaniu się przez zobowiązanego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Pod pojęciem uchylania się należy rozumieć złą wolę sprawcy, który pomimo posiadanych możliwości finansowych nie chce łożyć na utrzymanie uprawnionego. Dla bytu kwalifikowanego typu przestępstwa jest wymagane narażenie uprawnionego na niemożliwość zaspokojenia potrzeb życiowych. Tym bardziej przestępstwo jest popełnione wtedy, kiedy podstawowe potrzeby życiowe pokrzywdzonego nie są zaspokajane w ogóle, lub są zaspokajane tylko częściowo.

Stalking, to uporczywe nękanie innej osoby, co wzbudza u niej określone zagrożenie, bądź też nękanie istotnie naruszające prywatność tej osoby.

Spowodowanie wypadku – jest to przestępstwo polegające na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowaniu na skutek tego naruszenia nieumyślnego wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. Sankcja karna to kara do 3 laty pozbawienia wolności. Jeżeli jednak na skutek wypadku osoba poszkodowana poniosła śmierć, bądź doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – kara może wynieść nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Pobicie i uszkodzenie ciała – w zależności od skutków pobicia i czasu trwania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia – powyżej czy też poniżej 7 dni – sankcja karna to grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2, jeżeli naruszenie to lub rozstrój zdrowia trwał poniżej 7 dni, a jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwała dłużej niż 7 dni, kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks karny wyróżnia jeszcze jeden typ uszczerbku na zdrowiu – ciężki. Kto powoduje taki uszczerbek podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli natomiast następstwem czynu, który spowodował uszczerbek jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od alt 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.