Anna Grzegorska – Radca Prawny

Prawo Rodzinne

Prowadzenie spraw, które naznaczone są sporym ładunkiem emocjonalnym wymaga nie tylko merytorycznego przygotowania, ale również zawodowej wrażliwości. Kancelaria prawna z siedzibą we Wrocławiu, prowadząc sprawy spadkowe, o podział majątku, czy o rozwód, zawsze zwraca uwagę na towarzyszące im czynniki oraz problemy, które wymagają rozstrzygnięcia. Celem Kancelarii prawnej jest możliwie jak najszybsze ich rozstrzygnięcie oraz odciążenie Klienta. Dotyczy to zarówno prowadzenia spraw rozwodowych, jak również związanych z nimi sporów majątkowych (m.in. podział majątku małżonków lub zgłoszenie roszczeń alimentacyjnych), a także spraw spadkowych. Kancelaria prawna we Wrocławiu wiele uwagi poświęca również postępowaniom mającym na celu prawną regulację stosunków rodziców z dziećmi (ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, pozbawienie praw rodzicielskich lub ustalenie warunków kontaktu z dzieckiem po rozwodzie).
 1. Sporządzanie pozwów, wniosków i pism procesowych w sprawach:
  • O rozwód i separację,
  • O alimenty,
  • O ustalenie ojcostwa,
  • O zaprzeczenie ojcostwa,
  • O zaprzeczenie macierzyństwa,
  • O ustalenie macierzyństwa,
  • O zniesienie wspólności majątkowej,
  • O unieważnienie małżeństwa,
  • O zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
  • O ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • O uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • O dział spadku,
  • O podział majątku małżonków,
 2. Ponadto, Kancelaria prawna oferuje pomoc w zakresie spraw o podział majątku oraz spadkowych prowadzonych na podstawie:
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • Ustawy z dnia 5 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

Rozwód

Wielu związkom małżeńskim nie udaje się przetrwać próby czasu i podejmują decyzję o rozwiązaniu jego ważności w postaci rozwodu. Istnieje możliwość skorzystania również z możliwości uchylenia małżeństwa, przechodząc w stan separacji. W obu tych przypadkach wymagane są niezbędne dokumenty urzędowe, które może sporządzić radca prawny we wrocławskiej Kancelarii. Rozwód nie jest jedyną okolicznością, która może zakończyć ważność związku małżeńskiego. Można go również unieważnić ze względu na między innymi pokrewieństwo, powinowactwo, wiek, chorobę psychiczną, bigamię, czy też ubezwłasnowolnienie całkowite. Kolejną przyczyną może być również błąd dotyczący tożsamości jednej ze stron lub pojawienie się przymusu do wstąpienia w związek małżeński. Również i w przypadku tych okoliczności wymagane jest dostarczenie między innymi umów, aktów oraz oświadczeń do sądów oraz urzędów, które może sporządzić wrocławska Kancelaria.

Kto może złożyć wniosek

Pozew do sądu okręgowego w rejonie wspólnego miejsca zamieszkiwania może złożyć każdy z małżonków. Wniesienie pozwu wiąże się z kosztem równym 600 zł, jednak istnieje możliwość zawnioskowania o zwolnienie z ponoszenia tej opłaty. Niezbędne dokumenty do przedstawienia danej sprawy może dla Państwa przygotować radca z wrocławskiej kancelarii prawnej.

W jakiej sytuacji istnieje możliwość uzyskania rozwodu?

Rozwód możliwy jest tylko wtedy, gdy nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Ważne jest również to, by rozpad był trwały, a nie tymczasowy – np. w sytuacji, gdy małżonkowie próbują jeszcze szukać pomocy na terapii dla par u psychoterapeuty. W przypadku, gdy małżonkowie nie mieszkają razem od dawna i rozpad związku jest całkowity – istnieje możliwość skorzystania z usług kancelarii prawnej, która zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Należy pamiętać, że sąd może nie udzielić rozwodu w kilku przypadkach. Może tak się stać wtedy, gdy taka decyzja miałaby negatywne konsekwencje dla dobra niepełnoletnich dzieci współmałżonków. Radca z kancelarii prawnej przyznaje również, że problematyczna jest także sytuacja, w której tylko jeden z małżonków (najczęściej ten, który zawinił) wnosi o rozwód, zaś drugi nie wyraża swojej zgody. Wtedy sąd dogłębnie bada sprawę i podejmuje decyzje na podstawie znajomości powodów, dla których jedna ze stron uniemożliwia rozstanie.

Podczas rozprawy z udziałem radcy z kancelarii prawnej sąd może orzec o winie jednego z małżonków, obu małżonków, a może także powstrzymać się od orzekania o winie – np. w sytuacji, gdy małżonkowie są całkowicie zgodni co do wszystkich kwestii i wspólnie decydują się na rozstanie. O winie jednej z osób sąd orzeka tylko wtedy, gdy druga strona dostarczy odpowiednie dowody – również w formie dokumentów oraz zeznań świadków. Kancelaria prawna może w każdej chwili podpowiedzieć, jakie dowody byłyby wartościowe dla sprawy.

Rozprawa rozwodowa – o czym orzeka sąd?

 • w sytuacji, gdy jeden z małżonków wniesie odpowiedni wniosek, sąd orzeka o rozdziale wspólnego majątku – jeżeli tak się nie stanie, z chwilą rozwodu następuje i tak rozdzielność majątkowa małżonków,
 • o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obu małżonków – sąd ustala, na jakich zasadach sprawowana będzie kontrola rodzicielska oraz decyduje o częstotliwości kontaktów z rodzicem, który nie będzie mieszkał z dziećmi,
 • o podziale kosztów utrzymania dzieci,
 • o ewentualnych alimentach dla jednej ze stron – szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków nie pracuje lub jest chory, a rozpad związku spowoduje u niego pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • o podziale majątku,
 • o tym, na kim ciąży wina za rozpad związku.

Jak pomagamy

Radca prawny świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, w tym zajmuje się sprawami rozwodowymi. We wrocławskiej Kancelarii sporządzane są oświadczenia, wnioski, a także pisma procesowe o:

 • Regulację kontaktów z dzieckiem,
 • Separację,
 • Unieważnienie małżeństwa,
 • Pozbawienie praw rodzicielskich.

 

W zakres jego usług wchodzą również inne sprawy związane bezpośrednio z małżeństwem oraz rozwodem, w tym podział majątku. Radca prawny przygotowuje w swoim biurze we Wrocławiu umowy oraz innego rodzaju dokumenty urzędowe dotyczące między innymi:

 • Zniesienia wspólności majątkowej,
 • Roszczeń alimentacyjnych.

Podział majątku

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z pojawieniem różnych skutków prawnych. Między innymi następuje wspólność majątkowa, która może zostać ograniczona tylko przez intercyzę lub przerwana w procesie rozwodowym. Radca z Kancelarii prawnej we Wrocławiu jest upoważniony do sporządzenia dokumentów urzędowych, które są niezbędne podczas procesów sądowych dotyczących podziału majątku.

Wspólność majątkowa obejmuje zarówno dobytek wspólny, do którego wliczają się własności oraz wierzytelności, jak i osobisty, czyli przedmioty nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednak podczas rozwodu, podział majątku uwzględnia tylko część wspólną, co często może się wiązać z różnego rodzaju konfliktami pomiędzy stronami.

Radca w Kancelarii we Wrocławiu zajmuje się sporządzaniem wniosków, aktów prawnych, protokołów, pism procesowych, a także pozwów dotyczących takich spraw, jak:

 • Podział majątku:
  • Zniesienie wspólności majątkowej,
  • Roszczenia alimentacyjne.
 • Rozwód:
  • Separacja,
  • Unieważnienie małżeństwa,
  • Regulacja kontaktów z dzieckiem,
  • Pozbawienie praw rodzicielskich.
 • Sprawy spadkowe
  • Akt Poświadczenia Dziedziczenia,
  • Zrzeczenie się dziedziczenia,
  • Testament i jego odwołanie,
  • Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

Radca prawny działając w zakresie uprawnień funkcjonariusza publicznego, sporządza akty, które mają charakter dokumentów urzędowych. Mogą one dotyczyć spraw z zakresu zarówno prawa cywilnego, administracyjnego, czy też pracy. Kancelaria Prawna we Wrocławiu świadczy również usługi z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego dla osób fizycznych, w tym prowadzi sprawy spadkowe, a także o podział majątku oraz o rozwód.

Sprawy spadkowe

W okoliczności śmierci osoby bliskiej, zostaje przekazany ogół praw i obowiązków na spadkobierców w drodze dziedziczenia. Jest to złożony proces prawny, który może łatwo się skomplikować, w zależności od takich dokumentów, jak testament spadkodawcy, czy też decyzji spadkobierców o jego przyjęciu, bądź też zrzeczeniu się. Każdy z przypadków w sprawie spadkowej wymaga właściwego udokumentowania, które może przygotować radca prawny z Kancelarii we Wrocławiu. Sprawy spadkowe są regulowane przez czwartą księgę kodeksu cywilnego, uwzględniając zarówno proces dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. W zależności od działań spadkobiercy, czy też spadkodawcy, przy współpracy z wrocławskim radcą prawnym, prawa i obowiązki o charakterze majątkowym mogą zostać przekazane na następców prawnych nie należących do bliskiej rodziny zmarłego, w tym na gminę, czy też Skarb Państwa. Sporządzenie testamentu, czyli dokumentu rozporządzającego majątkiem po śmierci, ułatwia przebieg późniejszej sprawy spadkowej. Może on zostać sporządzony przez osobę do tego upoważnioną lub też w sposób własnoręczny, opatrzony podpisem oraz datą. Ponadto, istnieje możliwość jego ustnego sporządzenia w obecności wyznaczonych urzędowo świadków. Kancelaria prawna we Wrocławiu sporządza oświadczenia, pisma, umowy, protokoły, a także akty dotyczące spraw spadkowych, a w tym:
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia,
 • Zrzeczenie się dziedziczenia,
 • Testament i jego odwołanie,
 • Otwarcie testamentu i jego ogłoszenie,
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • Opodatkowanie spadku,
 • Sprzedaż udziału spadkowego.